Deklarasyon
Formu

DEĞİŞİM BURADA BAŞLIYOR!
2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ İLE
“SIFIR ENERJİ BİNALAR İLE GELECEĞİ İNŞA ET”
DEKLARASYONU


Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyon hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye’nin iklim politikalarında yeni bir döneme girilmiş oldu.  Bu dönemde, hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların hızlandırılarak düzenleme ve teşviklerle ‘Sıfır Enerji Binalar’a geçiş için topyekûn bir dönüşüm başlatılması da zorunlu bir hal aldı.
Paris İklim Anlaşması’nın yüklediği sorumluluklar dışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılacağı belirtildi.
Böylece, yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm, Türkiye’nin de eylem planlarında girmiş oldu.
Konunun tüm paydaşlarının üzerine düşen sorumluluğu işaret etmek için ZeroBuild Summit’22 tarafından hazırlanan bu deklarasyon, 2053 Net Sıfır Hedefine ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere Sıfır Enerji Binalar konusunda çalışan imzacıların benimsedikleri yaklaşımları içermektedir.
Deklarasyona imza veren paydaşların Merkezi Yönetim’den beklentileri, 2053 yılına kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesidir.
Bu deklarasyonun imzacıları, yeni binaların 2030’a kadar ve tüm binaların 2053’e kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı aşağıda belirtilen aksiyonlar çerçevesinde benimsemektedir:
 1. “Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası”nın çıkarılmasına destek olmak
 2. Stratejik eylem planları hazırlamak / hazırlanmasına katkı sunmak
 3. Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirmek
 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2053 Net Sıfır Hedefine yönelik mevzuat çalışmalarına destek olmak
 5. Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı strateji ve eylem planlarına destek olmak
 6. Sıfır Enerji Binalarla ilgili yeni teknoloji, ürün ve hizmet geliştirmek için başta üniversiteler olmak üzere konunun paydaşlarıyla birlikte AR-GE, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak
 7. Binalarda enerji verimliliği ve emisyonlarla ilgili periyodik çalışmalar/raporlamalar yapmak
 8. Sıfır Enerji Binalar ve binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere tüketici odaklı eğitimler düzenlemek
 9. Sıfır Enerji Binalar ile ilgili iletişim çalışmaları yapmak
 10. Her kurum ve kuruluşun kendi bünyesindeki binalar için enerji ve CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini belirlemek
 11. Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporlarını yıllık olarak yayınlamak
 12. Bina sektöründe Sıfır Enerji Binalar için uluslararası standartlarda malzeme üretimine ve geliştirmesine ağırlık vermek