katkılarıyla...

Sıfır Enerji Binalar'da Camlama Sistemlerinin Rolü

Ülkemizde tüketilen enerjinin önemli bir bölümünün konut sektöründe olması bu sektöre yönelik enerji verimliliği sağlayacak tedbirlerin hızla hayata geçirilmesini zaruri kılmaktadır.  Günümüzde “Yeşil Bina” ve “Sıfır Enerjili Bina” gibi kavramlar enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bina enerji modellemelerinde daha fazla kullanımını sağlamaktadır. “Sıfır Enerjili Bina” genel olarak;

  • Çok iyi yalıtılmış olmaları itibariyle minimum enerji tüketen,

  • Gün ışığından maksimum fayda sağlarken, güneş ısısı kazançlarından maksimum düzeyde korunacak şekilde tasarımı yapılan,

  • Enerji verimliliği sağlayan kaplamalı camların kullanıldığı pencere sistemleri bulunan,  

  • Sıcak su ve elektrik üretiminde güneş kollektörleri ve fotovoltaik panellerin kullanıldığı

ve yıllık enerji tüketiminin nerdeyse sıfıra yakın olduğu binalardır.

Gelişen mimari trendlerin yapı malzemeleri içinde “cam” ürününü çok daha fazla kullanmaya başlaması, “Sıfır Enerjili Binalar”’ın pencerelerinde kullanılacak cam seçimini çok daha önemli hale getirmiştir.

Bilindiği gibi pencerelerde kullanılan camlar, çağdaş binalarda gün ışığı ve manzara sağlayan son derece önemli bir yapı malzemesidir. Bu nedenle iklim koşullarına göre doğru cam türünün seçilmesi önemlidir. Camın tasarımı için kötü seçenekler görsel ve termal konforu etkiler ve binalarda enerji talebini artırır. İyi cam tasarımı gün ışığı ve ısı kazancı arasında bir denge gerektirir.

Ülkemiz, dört iklim kuşağını aynı yıl içinde yaşayan özel bir ülkedir. Bu anlamda ülkemizde projelendirilecek “Sıfır Enerjili Bina”’ların pencere camı ihtiyaçları da projenin bulunduğu iklim kuşağı, cephesi ve ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik kurulu altyapısı ile doğru orantılıdır.

CAM
CAM

Bu anlamda soğuk iklim kuşağında yapılan bir “Sıfır Enerjili Bina”’da Ucam değeri 0,6 W/m2K olan, iki camı Low-E (Isı kontrol) kaplamalı üçlü yalıtım camı kullanımı öngörülebilir. Bu tür bir uygulama pencere camlarında sıradan çiftcamlara nazaran yaklaşık dört kat daha iyi ısı yalıtımı yapılmasını sağlayacak ve projede pencerelerden kaynaklı ısı kayıplarının azaltılmasında çok daha etkin bir çözüm olacaktır.

Sıcak iklim kuşağında yapılan bir “Sıfır Enerjili Bina”’da ise Ucam değeri 0,6 W/m2K olan, bir camı Solar Low-E (ısı ve güneş kontrol) kaplamalı, diğer camı Low-E (ısı kontrol) kaplamalı, toplam güneş enerjisi geçirgenlik değeri 0,40’ın altında olan üçlü yalıtım camları kullanılabilir.  Bu tür bir camlama sistemi pencere kaynaklı ısı kayıplarını standart çiftcama göre dört kat azaltırken, pencerelerden içeri giren toplam güneş enerjisini %40’ın altına çekecek ve özellikle soğutma giderlerinin düşürülmesine çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde gerek Şişecam Düzcam’ın enerji verimliliği sağlayan kaplamalı camlara yönelik mevcut ürün gamı, gerek bu tür ürünleri işleyerek üçlü yalıtım camı haline getirecek işlemeci firmaların altyapıları gerekse bu ürünlerin montajını yapacak olan doğrama firmalarının pencere sistemleri sözkonusu uygulamalara rahatlıkla imkan tanıyacak özelliktedir.

Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılından itibaren tüm kamu ve konut projelerinde “Sıfır Enerjili Bina” standardını arayacaktır. Bu anlamda bina dış kabuğunun enerji verimliliği anlamında performansının artırılması ile ısıtma, soğutma ve havalandırma yükleri en aza indirilebilecek ayrıca ısı kazanım sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri uygulamaları ile hem çevresel sorunlar azaltılabilecek hem de ülke ekonomisine önemli miktarda katkı sağlanabilecektir.