katkılarıyla...

Sıfır Enerjili Binalar'da "PERFORMANS DUVARLARI

Dünyamızın geçirdiği evreler içerisinde hiç kuşkusuz baş döndürücü bir hız kazanan son dönem bilgi yolculuğumuz endüstri devrimi ile birlikte ayağa kalkmıştır. Çevre bilincimiz ile birlikte gelecek kuşaklara bırakılacak aktarım ve deneyimleri, doğru hesaplamaların neticesinde doğru malzemeler ve doğru uygulamalar ile sağlayabiliriz. İç ortam konfor kalitesi ve çevresel etkilerin bilinci ile bu yönde her bireyin topluma karşı sorumluluk sahibi olduğunu kabul ederek bilinçlendirme faaliyetleri oldukça önem kazanmaktadır.

İç mekân konfor kalitesi anlam olarak iç mekânı oluşturan duvar, zemin ve asma tavanın doğru malzemeler ile doğru uygulanmasını ifade etmektedir. Performans duvarları dediğimizde duvardan beklenen birtakım özellikleri ön plana çıkarmaktadır. Zira duvar sadece bölücü bir eleman olarak değil aynı zamanda depreme karşı dayanıklılık, yangın güvenliği, ısı ve ses yalıtımı kavramlarını ortaya çıkarmaktadır.

Konfor, iç mekânda talep edilecek bir kavramdır. Zira konforun ne olduğunu daha önce deneyimlememiş son kullanıcı bunun kendisine sağlayacağı hem güvenlik hem de rahatın ne olduğunu bilemez. İşte bu noktada yönetmelik ve standartlar çerçevesinde doğru konforu sağlayacak iç mekân duvarlarında Performans Duvarları ön plana çıkmaktadır. Performans duvarlarında kullanılan kuru duvar sistemleri geleneksel yöntemlere göre çok daha yüksek performansları gösterebilmektedir. Kuru duvar sistemlerinde kullanılan alçı esaslı malzemelerin uygarlık tarihimizde yeri oldukça eskidir. Zira alçı taşının işlenerek kullanılma tarihinin ne zaman başladığının tam olarak bilinmemekle beraber uygarlıkların beşiği sayılan Çatalhöyük’te duvar, tavan ve taban kaplamalarında sıva malzemesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Alçının daha sonraları Sümer, Asur, Mısır, Yunan, Roma ve Selçuklu uygarlıklarında da inşaat malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Tarih boyunca alçının her yapı geleneğinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 1666 yılındaki Londra yangını alçı kullanımının geniş kitlelerle benimsenmesi bakımından bir dönüm noktası sayılabilir. Bu felaket sırasında ahşap yapıları koruduğu gözlenen alçının kullanımı 1667 yılında Paris’te kanunla zorunlu hale getirilmiştir.

Günümüzün çağdaş yaşam alanlarını doğaya ve insan metabolizmasına yabancı yapay malzemelerle şekillendiriyoruz. Bu değişime paralel olarak doğadan giderek uzaklaşarak çevrenin çöküşünü görmekteyiz. Bu bağlamda yapı malzemesi olarak alçıyı sadece fiziksel ve ekonomik özellikleriyle sınırlamak yerine malzemenin yaşamsal çevirimini bilerek bütünsel bir açıdan değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Yaşantımızın %90’nı yapay yollardan oluşturduğumuz kapalı mekânlarda geçiriyoruz. Bu yapay çevrelerin duvarlarının, tavanlarının iç donanımlarının malzemelerinin yapı niteliklerini kuşkusuz önemsemeliyiz.

Geçmişten günümüze kadar yapılarımızda kullanılan geleneksel malzemelerin en önemlilerinden olan alçının yapılarda kullanılma olanaklarının geliştirilmesi ve araştırılması için çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yapı malzemesinin pahalı olduğu günümüzde yapılarda alçı kullanımı olanaklarının geliştirilmesi ile ekonomik, kaliteli, uzun ömürlü ve mukavemetli ürünler yapı sektörüne kazandırılmaktır.

PERFORMANS DUVARLARI
PERFORMANS DUVARLARI

Performans Duvarları – Deprem:

Depremde yapıya gelen yükün, yapının ağırlığı ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Alçı levha sistemleri ile oluşturulan Performans Duvarları, özellikle deprem bölgelerinde binaya getirdiği yük itibari ile hafifliği avantajlı bir uygulama olarak karşımıza çıkarmaktadır. Alçı levha sistemleri hafif ve esnek oldukları için yapıyı hafifleterek binanın deprem esnasında daha düşük kuvvete maruz kalmasını ve oluşabilecek hasarın en aza indirgenmesini sağlar. Ayrıca ağır yapı malzemeleri yerine hafif malzemeler kullanılması enkaz arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracak ve hafif sistemler altında sıkışan kazazedelerin kurtulma olasılığı daha yüksek olacaktır. Deprem esnasında binanın hareketlerine uyum sağlayan Performans Duvarları can ve mal güvenliği açısından tercih edilmektedir.

Performans Duvarları – Isı Yalıtımı:

İklim değişikliğiyle mücadelenin etkinlik kazanması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilirliği ve enerji konusunda dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin en aza indirgenmesi gibi ulusal stratejik hedeflerin temelinde enerji verimliliği hedefleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Alçı ve alçı levha birer ısı yalıtım malzemesi olmamalarına rağmen ısı yalıtım malzemeleri ve taşıyıcı profillerle bir arada çalışan yüksek Performans Duvarları sistem çözümlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Performans Duvarları sistem çözümleri sayesinde hem bina genelinde, hem de bina içindeki farklı mekânlar arasında yüksek ısı yalıtım performansı sağlayarak binanın enerji ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olur. Aynı bina içindeki farklı ortamlarda farklı konfor şartlarının sağlanmasında iç duvarların ısıl direnci çok önemlidir. Ayrıca dış duvarların, içeriden ve/veya dışarıdan profilli alçı levha sistemleriyle oluşturulacak Performans Duvarı sayesinde binadaki istenmeyen ısı kayıplarının engellenmesini sağlayarak kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanacak enerjinin tasarruflu kullanılmasına ve sürdürülebilir konfor şartlarının sağlanmasına yardımcı olur.

Performans Duvarları – Yangın Güvenliği:

Yapı içerisinde bulunan potansiyel yanıcı miktarı yanıcı yüktür. Hem yapı elemanlarını hem de yapının içerisinde yer alan sabit ya da hareketli yükleri içermektedir. Bir yangında ölümler çoğunlukla zehirli gazların solunarak zehirlenme neticesinde olmaktadır. Malzemelerin duman üretim potansiyeli, duman yükü olarak bilinmektedir. Alçı, yanıcı olmayan bir maddedir ve yüz yıllar boyunca yangına karşı koruyucu özelliğiyle tanınmıştır. Alçı levha sistemleri ile oluşturulan Performans Duvarlarının yangın dayanımları, binanın ve insanların yangına karşı pasif korunmasında etkilidir. Laboratuvarda test edilen Performans Duvarları yangına karşı EI30’dan EI120’ye kadar dayanım sağlamaktadır. Hangi alanda kaç dakikalık bir korunma ihtiyacı ise Yangın Yönetmeliğimizde belirtilmiştir. Performans duvarlarının yangında hem yüksek ısıyı hem de dumanı ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde geçirmeyeceği tasarıma göre belirlenerek seçilmektedir. Güvenlik için doğru Performans Duvar dayanıklılığının seçimi oldukça önemlidir.
 

Performans Duvarları – Ses Yalıtımı:

Gürültü kirliliği 1960’lı yıllardan bu yana sürekli olarak artmakta ve özellikle bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Gürültü kontrolünün önemli olduğu yerlerde iç mekân çözümleri ses yalıtımı açısından önemli ve kritik değere sahiptir. Mimari tasarımda oluşturulacak yerinde detay çözümleri mekân algısına ve kalitesine olumlu katkılarda bulunacaktır. Bir ortamdan diğer bir ortama sesin iletilmesini engellemek ise ses yalıtımının sistem olarak çözümü ile gerçekleşmektedir. Hacim ve yapı akustiği düzenlemeleri konfor şartlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Yapı akustiği, sesin ya da gürültünün kapalı hacim sınırlarından içeri ya da dışarı iletimi ile ilgili konuları ele alan ve bu kapsamda duvar yüzeylerinin boyutlandırılması ve uygun malzeme secimi konularını içermektedir. Alçı levha sistemleri ile oluşturulan Performans Duvarları mekân içerisinde hem ses yalıtımı hem de akustik konforun oluşturulmasını farklı detay çözümleri ile sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde bu amaca yönelik oluşturulmuş yönetmeliğimiz doğrudan uygulayacağımız sistemleri belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Yönetmelikte verilen sınır değerlerin yakalanması için oluşturulacak detaylar iç ortam konforunu arttıracaktır. Performans duvarları mekânı tasarlarken ideal çözümü bulmanıza yardımcı olacak geniş sistem ve teknik performans standartlarına sahiptir.

Yaşamımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç mekânların sağlıklı ve güvenli ortamlar olması gerekmektedir. Bu gereklilik ise tasarım aşamasında ortaya çıkmaktadır. Performans duvarları bu mekânların hem tasarımında hem de uygulamasında öne çıkan en önemli yapı elemanlarındandır. Doğru sistem seçimi uzun vadede doğru çözümleri getirecektir. Performans duvarları sismik tasarımdan ısı yalıtımına, yangın güvenliğinden ses yalıtımına kadar pek çok alanda zengin çözümleri içermektedir.

PERFORMANS DUVARLARI